Pobude Zanimivi filmi, predavanja, ... ideje, misli... OBRAZI Veruj v dobro: film o tem, kaj ti prina&scaron;ajo dobra dela. Kriza &scaron;tudija v Sloveniji: dva filma (1. in 2.) o tem, zakaj je pri&scaron;lo do nezaposlivosti &scaron;tudentov. Molitev za mesto in domovino NICK VUJICIC je bil ponovno v Sloveniji. Z Rozvito Pesek se je pogovarjal tudi V 0DMEVIH, 27. 9. 2016. Osnovno sporočilo: ljubezen, upanje in vera. Nick je pravi inspirator. Ljudje me vidijo, da sem brez rok in se smejem. Naj vedo, da sem za vse HVALEŽEN. OBZORJA DUHA, poročilo s srečanja na Slomu in Ponikvi, na Slom&scaron;kovo soboto, ko so bila podeljena Slom&scaron;kova priznanja. (Poročilo je od 25&#39; naprej). SLOM&Scaron;KOV DAN 2016: na spletni strani Dru&scaron;tva katoli&scaron;kih pedagogov. Pri svetem Jožefu v Ljubljani smo avgusta več molili. Po večerni ma&scaron;i (19.00) smo imeli vsak večer v cerkvi adoracijo eno uro (do 20:30). Razlogov za molitev ne manjka, od osebnih stisk, s katerimi se srečujejo ljudje in prosijo za molitev, do skupnih potreb Cerkve in domovine. Molitev je potekala od 10. 8. do 29. 8. 2009. Odmev: &quot;Danes po ma&scaron;i smo nekateri zelo pogre&scaron;ali adoracijo. Res vam hvala, da smo imeli to možnost cel pretekli mesec. Zase lahko rečem, da so me ti večeri se bolj utrdili v zaupanju Njemu. Verjamem pa, da se je tudi se komu vsaj malo premaknilo srce. Vem, da je kapela v bodoče kar precej zasedena in da tak &quot;luksuz&quot; čez leto praktično ni možen. Predlagamo pa, da bi bila adoracija vsakodnevno po masi vsaj do 20:00. Zelo bi vam bili hvaležni, če bi to uspelo ... . Vse lepo vam želim. P.&quot; - Molitev za dobre sosedske odnose &quot;Ljudje si želimo živeti v mirnem sožitju in s prijatelji s sosedi. Tudi s Hrvati. Ne sprti in skregani. Nestrpnosti, ki se podžigajo na različne načine, ne vodijo v mirno sožitje. Ustvarjajmo kulturo miru, pravičnosti in sodelovanja.&quot; Več. Posvetimo nekaj časa molitvi, da bi se s sodei dobro razumeli, se spo&scaron;tovali in sodelovali. - Skrb za celostni razvoj Mladostnika je potrebno opremiti z znanji in spretnostmi za &scaron;tudij in poklic. Toda ponotranjiti mora tudi vrednote, ki mu bodo pomagale delati dobre osebne odločitve, odločitve za lastni razvoj, za ustvarjanje dobrih medosebnih odnosov, vključevanje v sodelovanje na različnih nivojih (družini, kraju, na delovnem mestu, v civilni družbi, v državi itd.) Iz: Kurikul v človeku, objavljeno v zborniku Človek in kurikul, (str. 121-128), 2000 - Skrb za talente: Vse učiteljsko delo je resnična skrb za razvoj talentov, ki jih mladi nosijo v sebi. Pomagamo jim jih odkrivati in razvijati, da jih bodo v življenju čim bolj uporabljali. V družbi nezaupanja in kar pogostih agresivnih drž se moramo učiti strpnosti, ustvarjati ozračje zaupanja in spo&scaron;tovanja. Z zavestno postavljenim ciljem in stalno zavzetostjo želimo tkati zdravo družbo. Iz: Slom&scaron;ek kot izziv razvoja DKPS, Vzgoja, 2004 &nbsp; - Telesni, du&scaron;evni in duhovni razvoj Med cilji kurikularne prenove je zapisano, da je potrebno spodbujati skladen telesni in du&scaron;evni razvoj. (Izhodi&scaron;ča kurikularne prenove, str. 14.) K temu bomo morali dodati tudi duhovni razvoj. Duhovnega področja ne moremo kar tako obiti. Skozi vso zgodovino se človek sooča s svetim in božjim, odkriva presežnost svojega bivanja. Na&scaron;a &scaron;ola pa naj bi to samo mimogrede omenila, brez pravega premisleka in ne da bi se dotaknila bistvenih vpra&scaron;anj. Zdi se, da kadar že obravnava religijo, se je loteva le s strani lupine, kot socialne pojavnosti, ne pa z vidika religioznega pojava kot tak&scaron;nega. Človek dobi vtis, da prenovitelji &scaron;ole tega pojava ne zaznavajo, zato ga ne morejo uvrstiti v kurikul. Kako naj človek doživlja svojo &scaron;olo za svojo, če v njej ne najde razumevanja za določene razsežnosti, ki so zanj vitalnega pomena? Iz: Kurikul v človeku, objavljeno v zborniku Človek in kurikul, (str. 121-128), 2000 - Beseda Besede nas napolnijo s težo vsebine ali pa s plehkostjo. Odstirajo svet vrednega ali pa trosijo pesek, kot pu&scaron;čavski veter, ki zasuje oazo življenja. Vsaka beseda v nas pu&scaron;ča sled, prebudi čustva in misli, zato ima vsaka svojo težo. Nobena ni nepomembna, ena navdu&scaron;i in dvigne človeka, druga ga prizadene in potlači. Po besedah spoznavamo sebe in svet. Besede nam pomagajo odkrivati pomen življenja. Niso edini način komunikacije, pa vendar si največ stvari povemo z besedami. Če jih dobro uporabljamo, je to bistven način sporočanja in tudi najbolj natančen. Tega se zavedajo terapevti, ki i&scaron;čejo pravo besedo za določeno počutje. Jasne misli in jasne besede ustvarjajo red v du&scaron;evnosti, kaos preustvarjajo v kozmos. Bog nam je dal svojo Besedo, Logos. Po Besedi je bilo vse ustvarjeno, po njej vse nastaja, vse biva. Beseda je notranji studenec čiste in žive vode. Vir življenja. Učlovečena Beseda biva med nami in nam razodeva Očeta in njegovo Ljubezen. Bog pa je svet tako ljubil (Jn 3,16)! Iz: Spremna beseda, Ale&scaron; U&scaron;eničnik, Knjiga o življenju, Jutro, 2002. - Umetni&scaron;ko delo Božje umetni&scaron;ko delo smo, ustvarjeni po Jezusu Kristusu za dobra dela, zanje nas je Bog v naprej pripravil, da bi jih delali (Ef 2,10). Ta Pavlov stavek nas uvede v eno najbolj vznemirljivih področij vzgojnega dela. Sodelovati pri nastajanju božjega umetni&scaron;kega dela, pri nastajanju osebnosti in razvijanju darov, je vznemirljivo, čudovito in zahtevno. To je med najpomembnej&scaron;imi teolo&scaron;kimi in pastoralnimi temami, saj od tu izvira sposobnost spoznavanja Boga, slavljenja in zahvaljevanja, ter posvečevanje stvarstva. Iz: O poklicu in poklicanosti mladih, Na&scaron;a kateheza, 2004http://silvo-sinkovec.rkc.si/index.php/content/display/459<![CDATA[Zanimive oddaje]]><![CDATA[Zgodbe]]><![CDATA[Učitelji]]><![CDATA[SVETOVNI ETOS SLOVENIJA]]><![CDATA[Zanimivi filmi ]]><![CDATA[Helena Albreht]]><![CDATA[OBRAZI]]>